Beca Conselleria.

Aquestes beques ja no es poden demanar, el termini va finalitzar el 30/06/2023.

Per sol·licitar la beca calen els següents documents : 

  1. SOL·LICITUD FIRMADA PER EL PARE I LA MARE. SI SOLS HO FA UN , HA DE JUSTIFICAR-HO MITJANÇANT UN DOCUMENT ( Sentencia judicial, conveni de custodia compartida … etc. ).
  2. FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR ( Todos los que viven en casa )
  3. FOTOCÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA
  4. FOTOCÒPIA CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA. 
  5. FOTOCÒPIA CARNET DE FAMÍLIA MONOPARENTAL, SI SE TÉ.