Què volem?

“Volem aconseguir el desenvolupament integral de la persona,  perquè arribi a ser el més autònoma possible dintre de la societat.  Procurant la integració i la inclusió social i/o laboral, adaptant els recursos i fent un treball multidisciplinar.” 

Per tal d’aconseguir-ho ens plantegem els següents objectius:

1. Aconseguir que els alumnes assoleixin uns hàbits i una autonomia el més elevada possible segons les seves habilitats personals.

2. Fomentar el ple desenvolupament de la personalitat del nostre alumnat, ajudant-los a prendre decisions per si mateixos.

3. Que els nostres alumnes/as construeixin una imatge de si mateixos/es acceptant les seves limitacions i coneixent les seves possibilitats.

4. Programar activitats i aprenentatges el més funcionals possible. 

5. Realitzar una feina sistèmica amb les famílies. 

6. Globalitzar les tasques i aprenentatges que es duen a terme.

7. Afavorir les relacions socials.

8. Prioritzar les activitats que treballen la part emocional de les persones.

9. Utilitzar el treball cooperatiu en les activitat d’aprenentatge.

10. Impulsar la formació permanent del professorat 

11. Gestionar de manera adequada i eficaç tots els recursos humans i materials de què disposem en el nostre centre.